Seminar om datainformeret ledelse på
ældreområdet


Målgruppe

Seminaret målrettes primært ledere på ældreområdet. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, konsulenter og forskere på området.

Evidensbaseret praksis som en helhedsorienteret proces

I Selskab for evidens og praksis forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren kombinerer aktuel bedste viden med professionel ekspertise samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivitet eller en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion

Hvordan kan data skabe værdi for borgerne?

Dette seminar sætter fokus på, hvordan data kan understøtte ledelsesindsatsen på ældreområdet. Dagens program kommer hele vejen rundt og belyser databrug fra både forsknings-, forvaltnings- og ledelsesperspektivet.

Formålet med dagen er at undersøge nuancer, muligheder og begrænsninger i forhold til datainformeret ledelse på socialområdet for at:

  • ​inspirere til det næste skridt på vej mod en meningsfuld prioritering og brug af data.
  • inspirere til datasamarbejdet mellem forvaltning og den lokale ledelse.

Program

13.00-13.10 Velkommen

Velkomst ved Selskab for evidens og praksis, FOA og Lederforeningen i DSR.

13.10-13.40 Et ledelsesperspektiv på brug af data i ledelsen på ældreområdet

Leder af Sønderborgs "I sikre hænder", Joan Slaikjer Hansen, vil fortælle om erfaringerne med ”I sikre hænder” – hvilke udfordringer og gevinster der har været med at arbejde målrette med data, om hvordan det er blevet en del af hverdagen og hvilke mål dataarbejdet hjælper med at opnå i det relationsbaserede arbejde med de ældre.


13.40-14.10 Et forvaltningsperspektiv på datainformeret ledelse

Chefkonsulent i Århus Kommune, Ina Bøge Eskildsen, tager udgangspunkt dels i erfaringerne fra det seneste års samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse om at træne samtlige chefer og ledere i datainformeret visionsledelse. Desuden vil Ina tage udgangspunkt i en konkret case - nemlig data vedr. udvikling i borgernes funktionsevne som afsæt for datainformeret ledelse.


14.10-14.30 Pause

14.30-15.00 Et forskningsperspektiv på datainformeret ledelse

Direktør for Sundhed, social og engineering på Professionshøjskolen Absalon, Daniel Schwartz Bojsen, giver et indblik i, hvordan kommunerne kan arbejde med datadrevet ledelse af sundheds- og ældreområdet. Daniel vil beskrive muligheder og barrierer i forhold til, at fagprofessionelle i højere grad bruger data til at understøtte ledelsesbeslutninger på strategisk, taktisk og operationelt niveau og vil give konkrete eksempler på, hvordan Københavns Kommune har arbejdet systematisk med ledelsesinformation og datadrevet ledelse på ældreområdet.


15.00-15.15 Hvad tager vi med hjem?

Refleksioner over dagen og spørgsmål til panelet.

15.15-16.15 Paneldebat

  • Hvordan bevæger vi ældreområdet fremad med datainspireret ledelse?
  • Hvordan håndterer vi udfordringer med manglende data og data af lav kvalitet?
  • Hvordan bidrager data til meningsfuldt fokus på kerneopgaven?

Deltagere: KL (Kontorchef for sundhed og ældre, Hanne Agerbak), Sundhedsstyrelsen (Enhedschef, Mads Biering La Cour), Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (Hovedbestyrelsesmedlem, Jakob Bigum Lundberg), DSR (Formand for Lederforeningen, Irene Charlotte Hesselberg), FOA (Sektornæstformand, Vinni Jakobsen)


16.15-16.30 Tak for i dag v/ formand for e+p, Steffen Bohni​

16.30-17.00 Mulighed for at netværke over en forfriskning

Tilmelding​

 
 
 
Hvor har du hørt om seminaretNogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk