Kom godt i gang​

​Praktiske guides i arbejdet med evidensbaseret praksis

Når man skal i gang med en ny proces, kan det være rart at have noget konkret at læne sig opad. Vi har samlet nogle udgivelser, der kan anvendes som guide i det indledende arbejde med evidens og praksis.​ Vidensomsætning i praksis har både nogle forhold, der er helt specifikke for enten et område eller en konkret arbejdsplads, men der er også mange forhold, der er ens eller sammenlignelige på tværs af velfærdsprofessionerne.

Nedenstående udgivelser tager alle udgangspunkt i en specifik kontakst, men redskaberne kan anvendes generelt. De præsenterer refleksions- og analyseredskaber, der kan danne udgangspunkt for arbejdet med vidensomsætning i praksis. Redskaberne er brugbare for alle, der arbejder med enten skole & dagtilbud, beskæftigelse, familieområdet eller det specialiserede socialområde.​​

VIDENSBASE​RET PRAKSIS

Idekat​alog fra VIVE

​Idekataloget henvender sig til både ledere og medarbejdere, der ønsker at fremme en vidensbaseret praksis.

Idekataloget kan bidrage til at fremme den faglige sparring, øge brugerinddragelsen eller styrke dokumentationen af praksis, afhængig af hvor man oplever at have et udviklingspotentiale.

Hvert kapitel indeholder refleksionsspørgsmål. Spørgsmålene kan hjælpe med at identificere lavthængende frugter, så disse kan behandles. Spørgsmålene kan også danne udgangspunkt for en større omlægning af praksis. Udgangspunktet er ens eget ambitions- og ressourceniveau.

Idekataloget er udarbejdet i samarbejde med botilbud, men refleksionsspørgsmålene kan uden videre anvendes inden for andre områder.

Download kataloget

RESULTATDOKUMENTATION OG EVALUERING

Håndbog fra Soci​alstyrelsen

Håndbogen er lavet til alle, der har et ansvar for at kunne sandsynliggøre, at eksisterende indsatser og anvente metoder har en positiv effekt over for borgeren.

Håndbogen hjælper nye på området igennem alle faser i evalueringsprocessen, fra planlægning over udførelse til opfølgning.

Sidst i håndbogen har Socialstyrelsen samlet en værkstøjskasse med 9 redskaber, der er tilpasset forskellige stadier i evalueringsprocessen.

Ønsket med håndbogen er, at gøre det muligt at dele erfaringer både internt og på tværs af tilbud og organisationer. På den måde kan viden, om det der fungerer komme flere til gavn, og ressourcer kan prioriteres, så de gør størst mulig gavn.

Download håndbogen

GUIDE TIL AT VURDERE VIDEN

Pjece fra Danma​rks Evalueringsinstitut

​Denne guide henvender sig til dig, der skal indsamle, vurdere eller udvælge viden, der skal anvendes i velfærdspraksis.

Der er stor forskel på omfanget, kvaliteten og relevansen af den tilgængelige forskning inden for de enkelte velfærdsprofessioner. Fælles for dem alle er dog, at det hverken er muligt eller hensigtsmæssigt at fokusere ensidigt på randomiserede undersøgelser.

Denne guide hjælper med en lettilgængelig genopfriskning af begreberne fra metodehåndbøgerne. Den præsenterer desuden fordele og faldgruber ved at arbejde med evidensbaserede programmer.

Guiden giver konkrete spørgsmål, som man bør stille sig selv, når man vurderer forsknings relevans for egen praksis. Spørgsmålene er målrettet dagtilbud, men kan uden videre tilpasses de øvrige velfærdsområder.

Download guiden

LOVENDE PRAKSIS

Socialstyrelsen

​Formålet med projektet om lovende praksis er at give et redskab til at indkredse de praksisser, hvis virkning vi ikke kender i dag, men som alligevel har en særligt god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne og samfundet.

Der findes ikke altid fyldestgørende videnskabelig evidens for sociale indsatser. Mange indsatser tager udgangspunkt i faglig dømmekraft, uafprøvet teori eller politiske beslutninger.

Med rapporten har Socialstyrelsen ønsket at anerkende det gode arbejde, der allerede finder sted i social praksis. Ønsket er at bidrage med et redskab til at udvælge de praksisser, der egner sig til følgeforskning, videreudvikling og udbredelse. Formålet med rapporten bliver således dobbeltrettet: Der introduceres et måleredskab, der identificerer styrker og udfordringer i sociale praksisser. Samtidig kan redskabet anvendes til at udpege velegnede områder for mere forskning.

Nogle indsatser kan ud fra rapportens måleredskab karakteriseres som enten ’sikker praksis’, hvor dokumentationen for effekt er stærk, eller ’lovende praksis’, hvor der er stor sandsynlighed for, at de har positiv effekt. Socialstyrelsens rapport belyser, hvilke forudsætninger, der bør lægges til grund, når en praksis betegnes enten ’sikker praksis’ eller ’lovende praksis’. 

Måleredskabet i lovende praksis tager udgangspunkt i 11 elementer defineret af Socialstyrelsen. Ud over at definere visse indsatser som lovende, kan måleredskabet give inspiration til, hvordan indsatsen kan udvikles. Der kan være anledning til at arbejde yderligere med den faglige refleksion, men resultatet kan fx også pege på udvikling af samspillet med borgeren.

Ved at konkretisere indholdet af den ukonkrete betegnelse "god effekt", gør Socialstyrelsens 11 elementer det muligt at indkredse de praksisser, der synes lovende.

Socialstyrelsens rapport om lovende praksis henvender sig til ledere med ansvar for indsatser inden for sociale velfærdsprofessioner. Rapporten og den tilhørende handlingsrettede pjece kan fungere som et redskab til refleksion over indsatser og praksis og praksis.

​Download hele rapporten  

Download den handlingsrettede pjece

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk