Fra generel forskningsviden til konkret praksis

"Model for adfærdsændring"​

Voksne borgere med udviklingshæmning, som har et misbrug af rusmidler, er en kompleks problemstilling. Det er vanskeligt at få denne målgruppe til at ændre adfærd i forhold til deres overforbrug af rusmidler. Det er sparsomt, hvad der findes af forskning på området, og et af de få programmer, der er udviklet til målgruppen, er beskyttet med licens. Model for adfærdsændring er et eksempel på, at generel forskningsviden er bearbejdet til en analyse- og interventionsmodel, som kan anvendes som fagligt redskab til at tilrettelægge en individuel indsats med den enkelte borger. Evidensbaseret viden om adfærd fra forskellige kilder er blevet kondenseret i én model med tre kerneelementer, der må fokuseres på, hvis en adfærdsændring skal kunne finde sted. Samtidig rummer modellen stor fleksibilitet til at kunne designe en individuel tilpasset indsats til borgerens situation.

Hvad?

Model for adfærdsændring er tilpasset fra en engelsk model, som bygger på forskningslitteratur og teori fra psykologi, antropologi og organisationslitteraturen. Det er ikke en manual for praksisudførelse, men en model for faglig refleksion, der støtter den fagprofessionelle i at tilrettelægge de interventioner, der kan hjælpe borgeren til at ændre sin problemadfærd. Dette kan gøres i samarbejde med borgeren eller ved at arbejde rundt om borgeren. Indsatsen for borgeren baseres på, at adfærdsændring kræver både kapacitet, mulighed og motivation.

Hvem?

Modellen er udviklet ved Center for Adfærdspsykologi ved University College London. I Danmark står Metodecenteret for oversættelse, tilpasning og implementering af modellen til en dansk praksiskontekst. Modellen afprøves frem til 2020 i samarbejde med Viborg Kommune og Region Midtjylland på bosteder og i bostøtte sammen med borgere med udviklingshæmning. 

Hvordan?

Modellen afprøves i et projekt, der indeholder to elementer. I den borgerrettede indsats afprøves Model for adfærdsændring i arbejdet med voksne med udviklingshæmning og et overforbrug af rusmidler. Den anden del af projektet handler om selve implementeringen af modellen. Her anvendes generel forskningsviden om implementering til at tilrettelægge modellens organisatoriske forankring. 

Model for adfærdsændring afprøves aktuelt i en afgrænset kontekst, men i udgangspunktet er modellen en generisk model, der kan anvendes på mange forskellige målgrupper og problemstillinger. Gennem en systematisk kortlægning og analyse af borgerens problemadfærd vælges et adfærdsmål for at tilrettelægge en målrettet intervention, der adresserer det, der er vigtigst for borgeren at få ændret på. Det udmøntes i en konkret aktionsplan for, hvad de fagprofessionelle og borgeren skal gøre. En del af aktionsplanen er en tilbagefaldsplan og mestringsstrategi for borgeren. Med modellen kan de fagprofessionelle tage udgangspunkt i redskaber til at undersøge, om de primære forudsætninger for en adfærdsændring er til stede, og hvor de skal sætte ind for at understøtte borgeren i forandringsprocessen.

Implementeringsprocessen tilrettelægges med udgangspunkt i Quality Implementation Framework, hvor der indgår 14 vigtige kriterier for implementering med kvalitet. Den generelle forskningsviden om, 'hvad' der er centralt for at kunne arbejde med adfærdsændring, bliver altså suppleret med generel forskningsviden om, 'hvordan' den viden kan omsættes i praksis med kvalitet, så man opnår den ønskede effekt. Begge dele styrker muligheden for at omsætte evidens om adfærdsændringer i en organisatorisk praksis.

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk