Mellem manualisering og fleksibilitet

"Minding the baby"​

I Minding the baby uddannes sundhedsplejersker og familieterapeuter til at fremme en god og sikker tilknytning mellem mor og baby gennem mentalisering. Hensigten er at øge socialt udsatte forældres refleksive funktion i samværet med barnet og dermed øge tilknytningen. Et amerikansk studie har vist, at indsatsen forbedrer forældrenes velbefindende og selvsikkerhed i forældrerollen og dermed forhindrer, at negativ social arv nedarves.

Hvad?

Der er tale om en amerikansk tilgang, som er udviklet til amerikanske forhold, og som har dokumenteret effekt i USA. Det er ikke en trinvis manual for praksisudførelse, men en manual til velovervejet handling inden for givne rammer. I Danmark implementeres metoden af en dansk forskningskyndig aktør, der hjælper med at tilpasse til danske forhold.

Hvem?

Metoden er udviklet på Yale University. I Danmark står Metodecenteret og VIVE for henholdsvis implementering og følgeforskning i forsøgskommunerne. Otte danske kommuner deltager: Aarhus, Frederikshavn, Ringkøbing-Skjern, Billund, Herning, Silkeborg, Thisted og Næstved. Afprøvningen i de danske kommuner løber frem til 2023.

Hvordan?

Minding the baby er udviklet til amerikanske forhold og tilpasses danske forhold, hvor sundhedsplejeordningen hos sårbare forældre i forvejen suppleres af familieterapeuter. De danske familier, der indgår i Minding the baby, modtager ugentlige besøg af enten en sundhedsplejerske eller en familieterapeut, og indsatsen starter allerede under graviditeten.

I Minding the Baby afprøves en indsats, der har dokumenteret effekt i USA, i en dansk kontekst. Der er stor forskel på de tilbud sårbare forældre modtager i USA og i Danmark, og det har været nødvendigt at tilpasse indsatsen i forhold til blandt andet målgruppe og organisering. Implementeringen i danske kommuner har krævet en analyse af indsatsen, hvor de metodekrav, der stilles af Yale for at sikre effekt af indsatsen, forenes med den eksisterende danske indsats på spædbarnsområdet. Metodecenteret er en dansk aktør, der er specialiseret i implementering i spændingsfeltet mellem praksisbehov og forskningsviden. I samarbejde med den amerikanske universitet Yale har de sikret, at de virksomme elementer ikke går tabt i tilpasningen til den danske kontekst.

Projektet er bemærkelsesværdigt ved, at der arbejdes ud fra en manualiseret fleksibilitet. Rammerne omkring indsatsen er helt faste, og oplæring og løbende supervision af sundhedsplejersker, familieterapeuter og ledere varetages af Yale. Derimod er møderne mellem de fagprofessionelle og forældrene udpræget fleksible. Minding the Baby kan nærmere forstås som en ramme og en tilgang end en trinvis manualbaseret metode. Der er ikke opskrifter på de enkelte sessioner. Den fagprofessionelle møder borgeren, der hvor borgeren er. De emner, som indgår i det lovbestemte tilbud om sundhedspleje, der tilbydes alle forældre, indgår stadig. Tilgangen og den ekstra tid betyder dog, at samtalen tilpasses forældrene og ikke præsenteres som en retningslinjesamtale, der udelukkende foregår siddende ved et bord. Her er der tid og rum til at vise og ikke bare fortælle. Der skabes et rum, hvor forældrene får mulighed for at tale om det, der ligger dem på hjertet. De fagprofessionelle trænes i at være refleksive i samtalen med forældrene, på samme vis som projektet stiler mod at gøre forældrene refleksive over for barnets signaler, så de får relevante fortolkninger i forhold til, hvad barnet forsøger at kommunikere til dem. De fagprofessionelle fokuserer på, hvad det er, moren forsøger at kommunikere, mens de reflekterer over egen praksis. Den fagprofessionelle har i høj grad frihed til at imødekomme de behov, hun ser hos forældrene, og supervisionen hjælper hende til at være selvrefleksiv som praktiker.

Du kan finde flere eksempler på, hvordan man kan arbejde med sociale indsatser inden for evidensbaseret praksis i vores samling af Eksempler på arbejdet med evidensbaseret praksis.

Er du nysgerrig efter at lære mere om Minding the Baby, har Metodecenteret beskrevet indsatsen og den igangværende afprøvning i dansk kontekst. Derudover har Socialstyrelsen lavet en vurdering af indsatsen og den ekstisterende viden på området.

​Projektet er beskrevet af Socialstyrelsen her.

Metodecenterets arbejde med Minding the baby findes her.

Projektet Minding the baby blev præsenteret på årskonferencen i 2019. Du kan downloade slides her.

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk